Akcje i akcjonariat


Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Spółki Ogólna liczba głosów *
odpowiadająca posiadanej
liczbie akcji Spółki
ZM Invest SA 351.333 5,01%
ZMR SA (akcje własne) 2.308.674 32,92%
Józef Siwiec 1.274.409 18,17%
Marian Darłak 497.413 7,09%
INTERMINEX
Handelsgesellschaft m.b.H.
1.090.916 15,56%
Pozostali 1.489.889 21,25%
Suma 7.012.634 100%

 

*Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest to suma wszystkich głosów przypadających na wyemitowane akcje Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., niezależnie od tego czy w konkretnej sytuacji wszystkie głosy mogą być wykonywane.  

 

W tabeli powyżej przedstawiono dane, o których Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. powzięły wiedzę z zawiadomień przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 17 531 585,00 zł i dzieli się na 7 012 634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.
 NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.