Akcje i akcjonariat


Wykaz akcjonariuszy posiadających, według informacji przesłanych do Spółki, akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgormadzeniu Akcjonariuszy  Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ a) Ogólna liczba głosów w Spółce
ZM Invest SA 2.406.586 34,32% b)0 0,00% 34,32%
Józef Siwiec 1.274.409 18,17% 1.274.409 27,85% 18,17%
INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H 640.385 9,13% 640.385 13,99% 9,13%
Marian Darłak 492.413 7,02% 492.413 10,76%

7,02%

ZMR S.A. (akcje własne) 25.146 0,36% 0 0,00% 0,36%
Pozostali 2.173.695 31,00% b)2.169.411 47,40% 31,00%
Razem 7.012.634 100,00% 4.576.618 100,00% 100,00%

a) Ogólna liczna głosów w Spółce oznacza – stosownie do definicji przewidzianej w Ustawi o Ofercie Publicznej – sumę głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, czy głosy te mogą być faktycznie wykonywane, czy też istnieją jakiekolwiek ograniczenia w zakresie ich wykonywania.
b) Z uwagi na naruszenie obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz Spółki – ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach – utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki; powyższą okoliczność Zarząd Spółki ustalił w oparciu o opinię prawną sporządzoną przez uznanych ekspertów z zakresu prawa rynku kapitałowego; dodatkowo, o ocenie Spółki również jedna z osób fizycznych będąca akcjonariuszem Spółki – z analogicznych powodów – utraciła możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki (akcje posiadane przez tego akcjonariusza zostały uwzględnione w rubryce „Pozostali”).  W dniu 13 października 2016 roku Emitent wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z powództwem o ustalenie, że dwóch akcjonariuszy Spółki, w tym m. in. ZM Invest nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki.

 

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 17 531 585,00 zł i dzieli się na 7 012 634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.
 NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.