Działalność rady nadzorczej


Zgodnie ze statutem Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. rada nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu osób. Liczbę członków rady określa Walne Zgromadzenie. Kadencja członków rady jest wspólna i trwa trzy lata. Do kompetencji rady nadzorczej ZMR S.A. należy :

  • określanie liczby członków zarządu spółki,
  • powołanie prezesa zarządu oraz, na wniosek prezesa, pozostałych członków zarządu,
  • ustalanie wynagrodzenia członków zarządu,
  • wybór biegłego rewidenta,
  • coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych spółki sporządzanych przez zarząd,
  • wyrażanie zgody, na wniosek zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 10 % wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu,

Rada nadzorcza ZMR S.A. spotyka się co najmniej raz na kwartał.