Działalność Zarządu


Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. składa się obecnie  z trzech członków zarządu. Liczbę członków zarządu ustala Rada Nadzorcza spółki. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd spółki jest organem kolegialnym.

Posiedzenia zarządu ZMR S.A. odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Podział zadań Członków Zarządu

Prezes Zarządu:
Kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu Spółki.
Reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, wobec władz, urzędów i instytucji.
Określa politykę zintegrowanego systemu zarządzania i nadzoruje jej realizację.
Kieruje całokształtem działalności Spółki poprzez:
- organizowanie i koordynowanie działań dla realizacji celów określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- realizowanie celów statutowych Spółki,
- kształtowanie właściwej polityki kadrowo-płacowej i ekonomiczno-finansowej Spółki.
Wykonuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy, w tym:
- zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami,
- wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prezes i Członkowie Zarządu zarządzają funkcjami przedsiębiorstwa:

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju
- HR - planowanie produkcji i logistyka - badania i rozwój
- sprzedaż - zakupy i gospodarka magazynowa - kontrola jakości
- produkcja - kontroling ekonomiczny - ochrona środowiska
- inwestycje - finanse i księgowość  
  - IT