Informacje dodatkowe


Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach Spółki:

Zgodnie z Dobrymi Praktykami  Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych informujemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat (2013-2014) udział kobiet
i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio : mężczyźni – 87,5%, kobiety – 12,5%.