Znajdujesz się w: Strona Główna - Polityka ZSZ

Polityka ZSZ


Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oparta jest na zasadach zrównoważonego rozwoju i ma na celu dostosowanie oferowanych produktów do najwyższych wymagań jakościowych klientów, przy równoczesnym zapewnieniu warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających zachowanie zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardów ochrony środowiska.

Uznając, że jakość, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy mają priorytetowe znaczenie
w działalności naszej Spółki zobowiązujemy się do:

 • Ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki zgodnie z normami ISO 9001; ISO 14001 , PN-N-18001.
 • Oferowania wyrobów o wymaganych i stabilnych parametrach użytkowych.
 • Optymalizacji jakościowej i kosztowej produkowanych wyrobów.
 • Prowadzenia działań związanych z minimalizowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko.
 • Zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym .
 • Minimalizowania szkodliwości i uciążliwości stanowisk pracy.
 • Spełniania wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych wymagań związanych z działalnością Spółki.


Niniejszą politykę realizujemy poprzez:

 • Projektowanie i produkowanie wyrobów w oparciu o najlepsze dostępne techniki i technologie.
 • Realizowanie prac badawczo-rozwojowych.
 • Ocenę satysfakcji naszych klientów.
 • Stosowanie w procesie produkcyjnym technologii proekologicznych.
 • Prowadzenie prac modernizacyjnych związanych z ograniczeniem i utrzymaniem wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na dopuszczalnie niskim poziomie.
 • Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
 • Doskonalenie gospodarki odpadami.
 • Identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Badanie i monitorowanie warunków środowiska pracy.
 • Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa
 • i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości naszych pracowników z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Okresową ocenę skuteczności realizacji przyjętych celów i zadań jakościowych, środowiskowych i BHP.


Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jest :

 • znana wszystkim pracownikom i jest publicznie dostępna,
 • okresowo analizowana i weryfikowana.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
mgr inż. Józef Siwiec

Ropczyce, 06.06.2014