1. W zwiąku z wieloma zapytaniami dot. założeń programu motywacyjnego niniejszym wyjaśniamy:
Biorąc pod uwagę długoterminowy interes spółki i akcjonariuszy, wykorzystanie akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach wieloletniego programu motywacyjnego skierowanego do relatywnie szerokiego grona kadry menedżerskiej i specjalistów w spółce oceniamy jako bardzo korzystne. Zaproszenie do udziału w programie docelowo może być adresowane nawet do kilkudziesięciu kluczowych stanowisk. Chcielibyśmy, żeby przez wszystkich zostało przyjęte, zwłaszcza w kontekście założenia, że ta forma premiowania ma być znacznie rozłożona w czasie, a ewentualne objęcie akcji ma być uzależnione od realizacji ściśle określonych celów i ma zastąpić dotychczasowe formy premiowania. Uczestnicy programu nie będą premiowani jak dotychczas poprzez premie finansowe, ich miejsce zajmą bowiem przyznane akcje, za które spółka i tak już zapłaciła. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie stabilności kadry oraz jej długoterminowego powiązania z interesem spółki i akcjonariuszy, pełniąc jednocześnie rolę programu lojalnościowego. Program jest odpowiedzią zarządu na prognozowane w przestrzeni publicznej problemy na rynku pracy w najbliższych latach. Liczba 20% akcji to pułap maksymalny przy bardzo wysokim poziomie celów do zrealizowania. Poza tym zakładamy, że program będzie rozłożony na trzy autonomiczne lata i jego ostateczny kształt zależeć będzie od decyzji walnego zgromadzenia. Intencją zarządu jest jednak aby był on na tyle elastyczny, zarówno w zakresie listy stanowisk jak też ilości akcji, aby zarząd miał możliwość weryfikacji na ile spełnia on swój cel w praktyce i ewentualnie mógł występować do WZA z propozycjami modyfikacji na kolejne lata. Nie mamy wątpliwości, że niewspółmiernie większe korzyści dla spółki i akcjonariuszy są związane z wykorzystaniem akcji w programie motywacyjnym niż z ich unicestwieniem poprzez umorzenie.
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania w obszarze wysoko wykwalifikowanej kadry ma dla spółki znaczenie strategiczne dla dalszego rozwoju ze względu na dynamiczne zmiany w światowym i polskim przemyśle (tzw. rewolucja przemysłowa 4.0), globalny zasięg działalności Spółki oraz szybkie rozszerzanie portfela innowacyjnych produktów o wysokim poziomie zawansowania technologicznego i specjalizacji. Potwierdzają to w pełni wyniki dotychczasowej realizacji strategii Spółki. Uwarunkowania te w połączeniu z procesami konsolidacyjnymi zachodzącymi w otoczeniu konkurencyjnym Spółki są poważnym wyzwaniem, któremu będzie mogła sprostać jedynie kadra o najwyższym poziomie kwalifikacji zawodowych i odpowiedniej motywacji z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Firma w której jest większa liczba akcjonariuszy wśród kadry, daje większe pole do wzrostu wartości poprzez ich zaangażowanie.
2. Kiedy spółka ogłosi politykę wypłaty dywidendy? Podobno miało to nastąpić w styczniu 2014 r.?
Spółka nigdy nie zapowiadała, że w styczniu 2014 r. ogłosi politykę dywidendową. Prezes Zarządu Pan Józef Siwiec zapowiedział jedynie w mediach w ubiegłym roku, iż „Chcemy, aby wypłata dywidendy z zysku za 2012 rok była początkiem polityki dywidendowej. Chcemy w kolejnych latach dzielić się
z akcjonariuszami zyskiem”.

Wszelkie informacje co do wysokości dywidendy z zysku za 2014 r., pojawiające się na forach internetowych są jedynie spekulacjami inwestorów. Stosowne informacje co do podziału zysku za 2013 r. zostanie podane stosownym komunikatem po zatwierdzeniu przez RN Spółki.
3. Kiedy nastąpi połączenie z ZM Invest?
Projekt akwizycji spółki ZM INVEST S.A. jest w toku. Ze względu na znaczny stopień jego złożoności (m.in. kwestie podatkowe) liczymy, że przedmiotowy projekt uda się zrealizować do końca 2014 roku. O wszystkich istotnych kwestiach będziemy informować Państwa w bieżących komunikatach.
4. Jaka będzie cena emisyjna akcji w emisji „połączeniowej”? Kiedy zostanie ustalona?
Na etapie przygotowania projektu wycena była zrealizowana powszechnie stosowanymi do tego typu transakcji metodami rynkowymi, co pozwoliło na określenie parytetu wymiany akcji w przedziale ok. 45-50%. Ostateczna cena emisyjna określona będzie jednak przed samą emisją i uwzględniać będzie rynkowy poziom dyskonta. Cena emisyjna akcji poddana zostanie weryfikacji przez niezależnego audytora.
5. Dlaczego Zarząd nie podaje teraz szacowanej ceny akcji w tej emisji? Na jakiej postawie zostanie ustalona cena emisyjna w emisji połączeniowej?
Cena emisyjna będzie uzależniona od wielu czynników – parytetu, bieżącej ceny akcji ZMR S.A., wyników finansowych. Z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić tej ceny. Zarząd zapewnia, że parytet wymiany (a co za tym idzie ostateczna cena emisyjna) nie będzie odbiegać od standardów rynkowych i dobrych praktyk w tym zakresie.
6. Jak połączenie z ZMI wpłynie na wyniki Grupy?
Zarząd szacuje, że zarówno przychody, jak i zyski mogą zwiększyć się o około połowę w porównaniu do dotychczasowych wyników ZMR S.A.
7. Czy oprócz emisji „połączeniowej” będzie emisja dla funduszy?
Emisja akcji dla rynku jest tylko jednym ze sposobów pozyskania finansowania bieżącej działalności Spółki. Pozostałe to np. emisja obligacji czy też finansowanie dłużne.
Nie wykluczamy emisji akcji czy obligacji w przyszłości, wraz z rozwojem naszej działalności i planami inwestycyjnymi.
8. Dlaczego spółka nie chwali się rozwojem na rynkach eksportowych? Dlaczego tak mało jest szczegółów o kontraktach?
Informacje na temat analizy rynku i sprzedaży, zarówno krajowej jak i zagranicznej są przez Spółkę regularnie publikowane w raportach okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.ropczyce.com.pl w zakładce Strefa inwestora/Raporty okresowe. Zakres tych informacji jest dosyć szczegółowy oraz dotyczy zarówno efektów działań już zrealizowanych, jak i prowadzonych w danym okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze powyższe, Spółka nie widzi konieczności rozbudowywania zakresu informacji na temat eksportu, tym bardziej, że mają one charakter strategiczny i decydują o przyszłości firmy w globalnym otoczeniu konkurencyjnym.
9. Ropczyce są spółką innowacyjną naprawdę maja czym sie pochwalić - Lider Biznesu 2013 ale jakoś ciężko sie przebić do szerszego grona akcjonariuszy, Prezes Siwiec jest zupełnie niewidoczny w telewizjach biznesowych, dlaczego nie organizujecie konferencji dla szerszego grona inwestorów indywidualnych? jesteśmy gorsi od funduszy z którymi spotykacie sie regularnie?
Nie rozważaliśmy pomysłu organizacji spotkania dla inwestorów indywidualnych. Jest Pan pierwszą osobą, która zwraca się do spółki z taką propozycją. Oczywiście rozważymy ten pomysł. Jakiś czas temu przymierzaliśmy się do organizacji takiej konferencji, ale problem jest z lokalizacją takiego spotkania. O ile prawie wszystkie fundusze mają swoje biura w Warszawie i oczywistym jest, że konferencje wynikowe organizujemy włąsnie w Warszawie, o tyle akcjonariusze Spółki rozproszeni są po całej Polsce. Dużo efektywniejszy od takiego spotkania wydaje nam się czat inwestorski, który planujemy w najbliższej przyszłości przeprowadzić. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.
10. Ropczyce nie maja newslettera czy to sie zmieni? jaki wpływ na wasza sytuacje ma sprawa ukraińska i czy inwestycja w Chinach doszła do skutku?
Nasza Spółka nie stosuje formy komunikacji z rynkiem poprzez newslettery i na ten moment nie planuje ich wprowadzać. Odpowiedź na tą część pytania jest zbieżna z odpowiedzią na pytanie 7, w którym zauważamy, że szczegółowe informacje na temat Spółki (zarówno analiza rynku i sprzedaży, zrealizowane inwestycje kapitałowe, perspektywy rozwoju itp.) są regularnie publikowane w raportach okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych). Ponadto wszystkie istotne informacje dot. Spółki przekazujemy w formie komunikatów bieżących zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Uważamy, że zakres tych informacji jest dosyć szczegółowy, dlatego Spółka nie widzi na ten moment konieczności rozbudowywania zakresu informacji o newslettery.

Jeżeli chodzi o wpływ na naszą Spółkę sytuacji na Ukrainie możemy powiedzieć, że ten kraj był i jest w kręgu naszego zainteresowania głównie ze względu na jego gospodarkę, która posiada duży potencjał. Prowadzona od wielu lat działalność biznesowa pozwoliła nam bardzo dobrze rozpoznać realia gospodarcze naszego sąsiada, do których stale się dostosowujemy. Niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie nie wyklucza wzajemnej współpracy gospodarczej. Nie odczuwamy istotnego wpływu obecnej sytuacji na Ukrainie na nasze relacje biznesowe, w pewnych obszarach współpraca uległa zacieśnieniu.

Jesteśmy obecni na rynku chińskim w zakresie współpracy biznesowej w obszarze zakupu surowców oraz maszyn i urządzeń. Stale poszukujemy nowych kierunków współpracy, niekoniecznie opartych o powiązania kapitałowe.
11. Jaka część całkowitych zamówień realizowanych przez Ropczyce idzie do Rosji i na Ukrainę?
W strukturze naszych przychodów udział sprzedaży realizowanej do Rosji i na Ukrainie wynosi około 15%. Powyższe dane dotyczą okresu styczeń – wrzesień 2013 r. Najnowsze dane sprzedażowe zaprezentowane będą w raporcie rocznym publikowanym przez Spółkę w dniu 17 marca br.
12. Czy istnieje szansa podwyższenia wysokości dywidendy?
Zarząd podejmując decyzję o rekomendacji do RN i WZA takiego a nie innego poziomu dywidendy kieruje się długoterminowym interesem Spółki i bierze pod uwagę plany i uwarunkowania.
Kwota 0,45 na akcję jest o ok. 30% wyższa niż w roku 2013. Jest to konsekwentna realizacja zapowiedzi że Spółka powróci do regularnych wypłat dywidendy.
Obecnie po ogłoszeniu WZA wraz z projektami uchwał, w tym o wypłacie dywidendy, Zarząd nie może opublikować jakichkolwiek informacji o zmianie tej rekomendacji, ponieważ decydują o tym ostatecznie wszyscy akcjonariusze w demokratycznym głosowaniu. Oczywiście jeśli zostanie złożona taka propozycja na WZA to zostanie ona poddana pod głosowanie. Zarówno teoretycznie jak i praktycznie możliwe jest więc przegłosowanie przez akcjonariuszy wypłaty wyższej dywidendy – ale jest to decyzja Akcjonariuszy a nie Zarządu Spółki.

Instytucje rynku kapitałowego