Adres: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce

PKD: 23.20.Z – produkcja materiałów ogniotrwałych

NIP: 818-00-02-127

Regon: 690026060

Organ Rejestrowy i nr KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000036048

Kapitał zakładowy: 15 649 085,00 zł

Audytor: Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.