Walne zgromadzenie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki.

Instytucje rynku kapitałowego