Korzystanie z witryny www.ropczyce.com.pl podlega poniższym zasadom:

Dane i informacje zawarte w na stronach witryny służą wyłącznie celom informacyjnym. Choć zostały one oparte na źródłach, które ZMR S.A. uznaje za rzetelne i sprawdzone, to z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Spółki, nie ponosi ona odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w witrynie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników witryny.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w na stronach witryny ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników witryny lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w witrynie, a w szczególności w serwisie inwestorskim. ZMR S.A. zalecają pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki.
ZMR S.A. niniejszym upoważniają użytkowników do przeglądania i kopiowania treści lub stron z niniejszej witryny internetowej dla niekomercyjnych potrzeb własnych, o ile wykonywane kopie wspomnianych treści lub stron zawierać będą informacje o prawach autorskich, innych tytułach prawnych i ostrzeżeniach zawarte na niniejszej witrynie.
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. zastrzegają wszystkie prawa do treści zawartych na niniejszej witrynie.

PLIKI DO POBRANIA – REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I OŚWIADCZENIA

PLIKI DO POBRANIA – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ, ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN,
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PLIKI DO POBRANIA – OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW, GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE