Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. dążą do osiągnięcia jak najwyższych standardów w dziedzinie ładu korporacyjnego.

Celem działań zarządu jest zabezpieczenie i poszanowanie interesów wszystkich akcjonariuszy oraz innych grup interesariuszy związanych z firmą.

Zarząd oświadcza, że stosowane przez ZMR S.A. zasady ładu korporacyjnego wyznaczane są przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie normami zawartymi w dokumencie – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zwanym dalej „Dobrymi Praktykami” i są dostępne na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego notowanych spółek.

Więcej o ładzie korporacyjnym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych można znaleźć na stronach GPW: corp-gov.gpw.pl

 

Polityka Antykorupcyjna ZMR SA

Statut spółki

Działalność Zarządu

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. składa się obecnie  z czterech członków zarządu. Liczbę członków zarządu ustala Rada Nadzorcza spółki. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd spółki jest organem kolegialnym.

Posiedzenia zarządu ZMR S.A. odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Prezes Zarządu:
Kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych członków Zarządu Spółki.
Reprezentuje Zarząd wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, wobec władz, urzędów i instytucji.
Określa politykę zintegrowanego systemu zarządzania i nadzoruje jej realizację.

Kieruje całokształtem działalności Spółki poprzez:
– organizowanie i koordynowanie działań dla realizacji celów określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
– realizowanie celów statutowych Spółki,
– kształtowanie właściwej polityki kadrowo-płacowej i ekonomiczno-finansowej Spółki.

Wykonuje obowiązki i uprawnienia pracodawcy, w tym:
– zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala ich wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi przez Zarząd zasadami,
– wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Prezes i Członkowie Zarządu zarządzają funkcjami przedsiębiorstwa:

Prezes Zarządu - Dyrektor GeneralnyWiceprezes Zarządu ds. FinansowychWiceprezes Zarządu ds. Jakości i RozwojuWiceprezes Zarządu ds. Handlowych
HRfinanse i księgowośćbadania i rozwójsprzedaż
produkcjakontroling ekonomicznykontrola jakościplanowanie produkcji i logistyka
inwestycjeITochrona środowiskazakupy i gospodarka magazynowa
marketing
Regulamin Zarządu 2012

Działalność Rady Nadzorczej

Do kompetencji rady nadzorczej ZMR S.A. należy:

1

określanie liczby członków zarządu spółki

2

powołanie prezesa zarządu oraz, na wniosek prezesa, pozostałych członków zarządu

3

ustalanie wynagrodzenia członków zarządu

4

wybór biegłego rewidenta

5

coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych spółki sporządzanych przez zarząd

6

wyrażanie zgody, na wniosek zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami obejmującymi zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie mienia, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 10 % wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu

Rada nadzorcza ZMR S.A. spotyka się co najmniej raz na kwartał.

Informacje dodatkowe

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn we władzach Spółki:

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych informujemy, że w ciągu ostatnich dwóch lat (2019-2020) udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki wynosił odpowiednio:

Mężczyźni - 83% Kobiety - 17%

Instytucje rynku kapitałowego