POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Zakładom Magnezytowym „ROPCZYCE” S.A. (dalej „ZMR SA”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz  w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

W niniejszej polityce przedstawiamy obowiązujące w ZMR SA zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych są Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15 c, KRS 0000036048.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: iod@ropczyce.com.pl

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

ZMR SA realizując swoje cele biznesowe przetwarzają dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem. art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.
Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Zakładach Magnezytowych i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.
Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODOZgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. mogą ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z ZMR SA,  np. tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz spółki,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym ZMR SA w prowadzonej działalności na ich zlecenie,
 • podmiotom audytującym naszą działalność,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ZMR SA przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe ?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez ZMR SA lub zostać ich pracownikiem/współpracownikiem muszą Państwo podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez ZMR SA danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI – STRONA WWW

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. zobowiązują się do przestrzegania prywatności osób korzystających z jej witryny. Poniższe zasady przestrzegania prywatności określają, jakie informacje na temat użytkowników tej witryny mogą gromadzić i w jaki sposób może je wykorzystywać.

Za pomocą niniejszej witryny Spółka nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych dotyczących użytkownika, takich jak jego nazwisko bądź firma, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, o ile użytkownik nie udostępni ich Spółce dobrowolnie. Użytkownicy, którzy nie życzą sobie gromadzenia swoich danych osobowych proszeni są o ich nieujawnianie i nieprzekazywanie do ZMR S.A. Ujawnione przez użytkowników dane osobowe Spółka może przechowywać i przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, komentarze i żądania użytkowników dotyczące produktów i usług świadczonych przez ZMR S.A.

Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na ten temat można uzyskać np. w serwisie wszystkoociasteczkach.pl.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel tej witryny: Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia (np. system operacyjny, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu) używanego przez użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Na tej witrynie stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) – są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej (pliki te pochodzą od operatora map internetowych targeo.pl).
„stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika (pliki te pochodzą od systemu analizy użytkowania stron od Google).

Wiele przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Jeśli nie wyrażasz na to zgody – możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Mozna zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach uzywanej przeglądarki internetowej.

Informujemy, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość wyświetlania strony i/lub jej funkcjonowania w części lub całości.