1. Ile z 178 200 akcji jest przeznaczone dla Zarządu Spółki?
Zgodnie ze stanowiskiem podmiotu dominującego Spółki (Grupa G8) dotyczącym podstawowych założeń programu motywacyjnego w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., opublikowanym przez Spółkę w formie raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 13 maja 2019 r., Zarząd będzie rekomendował aby osobom niewchodzącym w skład Zarządu zostało zaoferowane co najmniej 70% wszystkich akcji przeznaczonych do realizacji programu motywacyjnego. Ostateczna decyzja w tej kwestii zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
2. Jaka jest kwota (roczna lub półroczna) premii, z których mają zrezygnować Pracownicy, żeby wziąć udział w programie motywacyjnym?
W odniesieniu do kadry, która przyjmie zaproszenie do udziału w programie motywacyjnym nastąpi zamiana gotówkowej formy premiowania na premię wypłacaną w formie akcji Spółki. Należy pamiętać o ograniczonej porównywalności kwoty wypłaconych gratyfikacji finansowych od osiągniętych w przeszłości wyników z ilością i wartości akcji jakie ewentualnie będą przyznane, uzależnioną od przyszłych wyników i sytuacji na rynkach finansowych. W warunkach porównywalnych szacunkowa wartość rocznej premii jaka byłaby wypłacana premiowanej w ten sposób kadrze menedżerskiej wynosi ok. 2,1 mln zł i będzie zastąpiona w ramach pierwszej transzy akcjami o wartości nominalnej ok. 312 tys. zł.
3. Jaka jest kwota (roczna lub półroczna) premii, z których ma zrezygnować Zarząd Spółki, żeby wziąć udział w programie motywacyjnym?
Zarząd nie był objęty dodatkowym bonusem premiowym w ramach programu premiowania kluczowej kadry menedżerskiej, który jest obecnie zastępowany przez program motywacyjny oparty na akcjach Spółki.
4. Celem Programu Motywacyjnego jest między innymi wzrost zysków osiąganych przez Spółkę (punkt 2.1.4). Czy w związku z tym zyski w „Celach Budżetowych” mogą być określone poniżej poprzedniorocznych? Rozumiem, że jest to zadanie dla Rady Nadzorczej, tym niemniej chciałbym poznać stanowisko Zarządu.
Zasadniczym celem programu jest stworzenie dodatkowego mechanizmu motywującego kluczowy personel do działań na rzecz rozwoju i umacnianie pozycji rynkowej firmy w perspektywie długookresowej. Działając na rynku globalnym o wysokim poziomie konkurencji oraz w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, konieczne dla rozwoju i wzmacniania pozycji konkurencyjnej jest dysponowanie wysoko wykwalifikowaną kadrą. Ponadto wdrażana od 2017 roku strategia dywersyfikacji ze szczególnym podkreśleniem obszaru inżynieringowego prowadzi do istotnej zmiany dotychczasowego modelu biznesowego Spółki z działalności produkcyjnej w kierunku wysoko specjalistycznego podmiotu realizującego na poszczególnych rynkach kompleksowe projekty inwestycyjne o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego i innowacyjności. Wzrost skali tej działalności, w której podstawowym aktywem są specjaliści zaproszeni do udziału w programie motywacyjnym jest priorytetem, który pozwoli na utrzymanie się na rynku i wzmacnianie konkurencyjności w długim okresie czasu. Ponadto w świetle prognozowanych od 2020 roku zagrożeń dotyczących funkcjonowania rynku pracy ważnym celem programu, jest stabilizacja kluczowej dla spółki kadry. Efektem realizacji przyjętej strategii w dłuższej perspektywie czasu powinien być wzrost wartości rynkowej oraz zysków osiąganych przez spółkę i korzyści dla akcjonariuszy.
Cele finansowe dotyczące tegorocznej transzy programu zostaną wyznaczone przez Radę Nadzorczą. Jednak Zarząd stoi na stanowisku, że głównym punktem odniesienia przy definiowaniu celów powinien być wynik na działalności operacyjnej Spółki oraz wynik finansowy netto. Biorąc pod uwagę rekordowy w ponad 40. letniej historii Spółki poziom wyników finansowych za 2018 rok, a także wyraźnie widoczne osłabienie gospodarcze w Europie, zwłaszcza w branży hutnictwa żelaza i stali, która nadal pozostaje jednym z głównych klientów Spółki, Zarząd stoi na stanowisku, że ambitne cele do zrealizowania powinny się odnosić do uśrednionego poziomu wyników w okresie trzech lub pięciu ostatnich lat. W tej sytuacji wyniki za 2018 roku i tak w sposób znaczący wpływają na wzrost wartości uśrednionych. To jest stanowisko Zarządu, ale ostatecznie o celach programu zadecyduje Rada Nadzorcza.
5. Dlaczego uchwała nie zawiera minimalnej ceny emisyjnej?
Przede wszystkim uchwała upoważniająca Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu ponowne wprowadzenie takiej możliwości do Statutu Spółki. Poprzednie upoważnienie udzielone przez akcjonariuszy już wygasło. W przeszłości okazało się ono bardzo użytecznym narzędziem, ponieważ pomogło obronić Spółkę przed wrogim przejęciem i przyczyniło się do zakończenia konfliktu korporacyjnego.
Odnośnie ceny emisyjnej należy wskazać, że nie ma formalnego obowiązku aby zamieszczać ją w treści uchwały. Celem jest zapewnienie elastyczności, a Zarząd określając tą cenę w przyszłości musi kierować się najlepszym interesem Spółki z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych. Dlatego do określenia ceny emisyjnej uchwała NWZ upoważnia Zarząd Spółki. Ponadto jak wskazano wcześniej, w przeszłości Spółka realizowała już emisję akcji w granicach kapitału docelowego (akcje serii D i E) i wówczas cena emisyjna określona uchwałą Zarządu, została ustalona w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia uchwały (np. RB 35/2016).
Jednocześnie m. in. uchwała Zarządu w sprawie określenia ceny emisyjnej wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
6. Dlaczego, wbrew praktykom rynkowym, uchwała nie zawiera odniesienia ceny emisyjnej do średniej ceny rynkowej akcji na GPW za dany okres (np. 6 miesięcy)?
Kryterium średniej ceny rynkowej z ostatnich sześciu miesięcy (lub z okresu krótszego) obowiązuje w trakcie realizacji wezwań publicznych do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek. Zgodnie z praktykami rynkowymi w odniesieniu do każdej realizowanej do tej pory nowej emisji akcji w warunkach obowiązującego wcześniej upoważnienia w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zawsze odnosił się do poziomu średniego kursu akcji za ostatnie sześć miesięcy, wyliczonego na dzień poprzedzający dzień emisji pomimo, że takiego obowiązku nie ma. W praktyce rynkowej spotkać można również przykłady tego typu uchwał określających cenę emisyjną wręcz na poziomie wartości nominalnej akcji.
7. Jakie konkretne wykorzystanie środków z ewentualnej emisji akcji planuje Zarząd (proszę wskazać poszczególne cele i ich kwoty)?
Podstawowym celem upoważnienia jest danie Zarządowi elastycznego narzędzia do podejmowania szybkich decyzji związanych z potencjalnymi celami inwestycyjnymi, a tym samym umożliwienie szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się globalne otoczenie konkurencyjne Spółki. Na obecnym etapie nie są określone konkretne cele potencjalnych emisji, ale Zarząd bierze pod uwagę możliwość pojawienia się potrzeby inwestycji kapitałowych lub aliansów strategicznych, np. w obszarze głównej osi strategii Spółki, tj. kompleksowego inżynieringu w sferze produkcji i zastosowań ceramiki ogniotrwałej. W takiej sytuacji uzyskuje się skrócenie całego procesu zmiany Statutu, ponieważ nie jest wymagane każdorazowe zwoływanie walnego zgromadzenia. Ponadto kompetencje przyznane Zarządowi dają możliwość szybszej emisji i objęcia nowych akcji jednocześnie obniżając koszty całego procesu.
8. Dlaczego uchwała nie definiuje celów wykorzystania środków z ewentualnej emisji.
Uwzględniając powyższe Zarząd pragnie zauważyć, że celem emisji akcji nie musi być pozyskanie środków finansowych ale np. alians strategicznych z partnerem biznesowym.
9. Jaka będzie cena emisyjna ewentualnej emisji tych akcji?
Cena emisyjna ewentualnej nowej emisji, zgodnie z dotychczasową praktyką Zarządu, będzie określana w odniesieniu do celu emisji i aktualnych w tym czasie uwarunkowań rynkowych. Tak jak dotychczas punktem odniesienia będzie również uśredniony kurs akcji.
10. Jakie jest ekonomiczne uzasadnienie takiej uchwały dla Spółki biorąc pod uwagę zdolność Spółki do generowania gotówki (lub poziom EBITDA) oraz wysoka wartość (według oświadczeń Zarządu ok. 60 milionów złotych) nieruchomości inwestycyjnych, które Spółka planuje sprzedać?
Ekonomiczne uzasadnienie wynika z potrzeby zapewnienia Spółce dynamicznego rozwoju i systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej na wszystkich obsługiwanych rynkach, tak w układzie branżowym jak i geograficznym, w tym dynamicznego rozwoju działalności eksportowej. Potencjalna emisja akcji może więc nie być ukierunkowana na pozyskanie środków finansowych. Ponadto posiadane rezerwy w postaci nieruchomości inwestycyjnych mogą być wykorzystane do finansowania potencjalnych inwestycji, np. w obszarze alternatywnych surowców do produkcji. Dzięki zrealizowanym pracom badawczym Spółka posiada obecnie technologię umożliwiającą pozyskanie alternatywnych surowców do produkcji ceramiki ogniotrwałej. Potencjalne inwestycje wymagałyby stosunkowo znacznych nakładów inwestycyjnych. Bezpieczeństwo surowcowe jest jednym z najważniejszych dla spółki zagadnień podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne. W tym obszarze w obliczu dużych wzrostów cen energii elektrycznej istotnym problemem do rozwiązania jest zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej na korzystnych warunkach. Spółka przygotowuje się w tym obszarze do realizacji projektów inwestycyjnych. Uzupełniając należy zwrócić uwagę, że wspomniane nieruchomości inwestycyjne są własnością spółki zależnej, więc w przypadku ich sprzedaży uzyskanie dostępu do tych środków musi być poprzedzone odpowiednią procedurą rozłożoną w czasie (umorzenie udziałów/dywidenda).
Utrzymanie dotychczasowej zdolności do generowania gotówki Spółka planuje wykorzystać m. in. wypłacając akcjonariuszom dywidendę w ramach konsekwentnie realizowanej polityki dywidendy.
11. Czy maksymalna ilość akcji przeznaczona do realizacji programu motywacyjnego w każdym z kolejnych lat (tj. 2020, 2021, 2022 i 2023) będzie nie większa niż 178.200 akcji rocznie i w sumie nie więcej niż 891.000 akcji?
Program zakłada, że każda kolejna transza na kolejny rok będzie ustalana przez WZ odrębnie. Nie ma założenia, że wszystkie transze będą równe. Z tego względu trudno precyzyjnie określić łączną ilość akcji. Należy również brać pod uwagę możliwe zmiany w ramach liczby osób biorących udział w programie. Ponadto odrębne ustalanie transz na poszczególne lata pozwoli na elastyczne dostosowywanie się Spółki do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz na weryfikację założeń po dokonaniu oceny efektów programu w roku poprzednim.
12. Wbrew praktykom rynkowym, plan motywacyjny nie uwzględnia przyznania akcji od zmiany ceny akcji na GPW, a jedynie od bliżej nieokreślonych parametrów budżetowych. Dodatkowo plan motywacyjny nie uwzględnia przyznania akcji od ciągłości realizacji parametrów budżetowych w całym okresie jego trwania tj. po braku realizacji celów w danym roku, Spółka może ustalić cele na kolejny rok na niższym poziomie, niż ustaliłaby gdyby osiągnięte zostały cele budżetowe w roku poprzedzającym co może oznaczać przyznanie akcji mimo, iż wyniki Spółki w takim roku będą niższe niż np. 2018. Proszę podać wszystkie parametry ekonomiczne od których zależeć będzie przyznanie akcji w ramach realizacji programu motywacyjnego. Proszę podać dynamikę zmianę EBITDA Spółki w kolejnych latach w stosunku do EBITDA osiągniętej w 2018 roku, od osiągnięcia której uzależnione będzie przyznanie akcji w ramach realizacji planu motywacyjnego.
Cele finansowe dotyczące tegorocznej transzy programu zostaną wyznaczone przez Radę Nadzorczą. Jednak Zarząd stoi na stanowisku, że głównym układem odniesienia przy definiowaniu celów powinien być wynik na działalności operacyjnej Spółki oraz wynik finansowy netto. Biorąc pod uwagę rekordowy w ponad 40. letniej historii Spółki poziom wyników finansowych za 2018 roku, a także wyraźnie widoczne osłabienie gospodarcze w Europie, zwłaszcza w branży hutnictwa żelaza i stali, która nadal pozostaje jednym z głównych klientów Spółki, Zarząd stoi ponadto na stanowisku, że ambitne cele do zrealizowania powinny się odnosić do uśrednionego poziomu wyników w okresie trzech lub pięciu ostatnich lat. W tej sytuacji wyniki za 2018 rok i tak w sposób znaczący wpływają na wzrost wartości uśrednionych. Statystyczne podejście do definiowania celów finansowych w postaci np. przyjęcia stałej dynamiki rokrocznych przyrostów w całym horyzoncie programu nie odpowiada realiom życia gospodarczego. Konkurencyjne otoczenie gospodarcze, dynamika zjawisk kryzysowych na świecie albo globalne wojny handlowe wywierają ogromny wpływ na podmioty gospodarcze sektora przemysłowego i zmieniają niejednokrotnie sposób definiowania oraz oceny stopnia realizacji celów. Mogą zmieniać również hierarchię celów podmiotów gospodarczych.
Jeśli chodzi o kwestię zmian ceny akcji Spółki na GPW, to jak wskazuje analiza kształtowania się kursów w przeszłości, jej zmiana zwłaszcza w przypadku podmiotów o stosunkowo niskiej płynności, a do takich należy Spółka, w rzeczywistości często nie wykazuje korelacji z sytuacją ekonomiczną i wynikami finansowymi. Na tym etapie prac nad programem uznano, że wskaźnik zmiany kursu akcji spółki na GPW mógłby być dla uczestników programu krzywdzący – mógłby nie odzwierciedlać efektów ich pracy.
13. Proszę podać ograniczenia zbywania akcji wydanych w ramach realizacji programu motywacyjnego dla każdej przyznanej puli.
Pięcioletni program motywacyjny przewiduje oddzielne uruchamianie kolejnych transz. Warunkiem pozostania w programie przez jego uczestnika jest między innymi posiadanie akcji z poprzednich transz programu. Zbycie akcji jest możliwe jedynie na rzecz pozostałych uczestników programu i wówczas nie następuje utrata prawa uczestnictwa w programie.
15. W zwiąku z wieloma zapytaniami dot. założeń programu motywacyjnego niniejszym wyjaśniamy:
Biorąc pod uwagę długoterminowy interes spółki i akcjonariuszy, wykorzystanie akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach wieloletniego programu motywacyjnego skierowanego do relatywnie szerokiego grona kadry menedżerskiej i specjalistów w spółce oceniamy jako bardzo korzystne. Zaproszenie do udziału w programie docelowo może być adresowane nawet do kilkudziesięciu kluczowych stanowisk. Chcielibyśmy, żeby przez wszystkich zostało przyjęte, zwłaszcza w kontekście założenia, że ta forma premiowania ma być znacznie rozłożona w czasie, a ewentualne objęcie akcji ma być uzależnione od realizacji ściśle określonych celów i ma zastąpić dotychczasowe formy premiowania. Uczestnicy programu nie będą premiowani jak dotychczas poprzez premie finansowe, ich miejsce zajmą bowiem przyznane akcje, za które spółka i tak już zapłaciła. Jest to najlepszy sposób na zapewnienie stabilności kadry oraz jej długoterminowego powiązania z interesem spółki i akcjonariuszy, pełniąc jednocześnie rolę programu lojalnościowego. Program jest odpowiedzią zarządu na prognozowane w przestrzeni publicznej problemy na rynku pracy w najbliższych latach. Liczba 20% akcji to pułap maksymalny przy bardzo wysokim poziomie celów do zrealizowania. Poza tym zakładamy, że program będzie rozłożony na trzy autonomiczne lata i jego ostateczny kształt zależeć będzie od decyzji walnego zgromadzenia. Intencją zarządu jest jednak aby był on na tyle elastyczny, zarówno w zakresie listy stanowisk jak też ilości akcji, aby zarząd miał możliwość weryfikacji na ile spełnia on swój cel w praktyce i ewentualnie mógł występować do WZA z propozycjami modyfikacji na kolejne lata. Nie mamy wątpliwości, że niewspółmiernie większe korzyści dla spółki i akcjonariuszy są związane z wykorzystaniem akcji w programie motywacyjnym niż z ich unicestwieniem poprzez umorzenie.
Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania w obszarze wysoko wykwalifikowanej kadry ma dla spółki znaczenie strategiczne dla dalszego rozwoju ze względu na dynamiczne zmiany w światowym i polskim przemyśle (tzw. rewolucja przemysłowa 4.0), globalny zasięg działalności Spółki oraz szybkie rozszerzanie portfela innowacyjnych produktów o wysokim poziomie zawansowania technologicznego i specjalizacji. Potwierdzają to w pełni wyniki dotychczasowej realizacji strategii Spółki. Uwarunkowania te w połączeniu z procesami konsolidacyjnymi zachodzącymi w otoczeniu konkurencyjnym Spółki są poważnym wyzwaniem, któremu będzie mogła sprostać jedynie kadra o najwyższym poziomie kwalifikacji zawodowych i odpowiedniej motywacji z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Firma w której jest większa liczba akcjonariuszy wśród kadry, daje większe pole do wzrostu wartości poprzez ich zaangażowanie.
16. Kiedy spółka ogłosi politykę wypłaty dywidendy? Podobno miało to nastąpić w styczniu 2014 r.?
Spółka nigdy nie zapowiadała, że w styczniu 2014 r. ogłosi politykę dywidendową. Prezes Zarządu Pan Józef Siwiec zapowiedział jedynie w mediach w ubiegłym roku, iż „Chcemy, aby wypłata dywidendy z zysku za 2012 rok była początkiem polityki dywidendowej. Chcemy w kolejnych latach dzielić się
z akcjonariuszami zyskiem”.

Wszelkie informacje co do wysokości dywidendy z zysku za 2014 r., pojawiające się na forach internetowych są jedynie spekulacjami inwestorów. Stosowne informacje co do podziału zysku za 2013 r. zostanie podane stosownym komunikatem po zatwierdzeniu przez RN Spółki.
17. Kiedy nastąpi połączenie z ZM Invest?
Projekt akwizycji spółki ZM INVEST S.A. jest w toku. Ze względu na znaczny stopień jego złożoności (m.in. kwestie podatkowe) liczymy, że przedmiotowy projekt uda się zrealizować do końca 2014 roku. O wszystkich istotnych kwestiach będziemy informować Państwa w bieżących komunikatach.
18. Jaka będzie cena emisyjna akcji w emisji „połączeniowej”? Kiedy zostanie ustalona?
Na etapie przygotowania projektu wycena była zrealizowana powszechnie stosowanymi do tego typu transakcji metodami rynkowymi, co pozwoliło na określenie parytetu wymiany akcji w przedziale ok. 45-50%. Ostateczna cena emisyjna określona będzie jednak przed samą emisją i uwzględniać będzie rynkowy poziom dyskonta. Cena emisyjna akcji poddana zostanie weryfikacji przez niezależnego audytora.
19. Dlaczego Zarząd nie podaje teraz szacowanej ceny akcji w tej emisji? Na jakiej postawie zostanie ustalona cena emisyjna w emisji połączeniowej?
Cena emisyjna będzie uzależniona od wielu czynników – parytetu, bieżącej ceny akcji ZMR S.A., wyników finansowych. Z przyczyn oczywistych nie jesteśmy w tej chwili w stanie określić tej ceny. Zarząd zapewnia, że parytet wymiany (a co za tym idzie ostateczna cena emisyjna) nie będzie odbiegać od standardów rynkowych i dobrych praktyk w tym zakresie.
20. Jak połączenie z ZMI wpłynie na wyniki Grupy?
Zarząd szacuje, że zarówno przychody, jak i zyski mogą zwiększyć się o około połowę w porównaniu do dotychczasowych wyników ZMR S.A.
21. Czy oprócz emisji „połączeniowej” będzie emisja dla funduszy?
Emisja akcji dla rynku jest tylko jednym ze sposobów pozyskania finansowania bieżącej działalności Spółki. Pozostałe to np. emisja obligacji czy też finansowanie dłużne.
Nie wykluczamy emisji akcji czy obligacji w przyszłości, wraz z rozwojem naszej działalności i planami inwestycyjnymi.
22. Dlaczego spółka nie chwali się rozwojem na rynkach eksportowych? Dlaczego tak mało jest szczegółów o kontraktach?
Informacje na temat analizy rynku i sprzedaży, zarówno krajowej jak i zagranicznej są przez Spółkę regularnie publikowane w raportach okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych), zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.ropczyce.com.pl w zakładce Strefa inwestora/Raporty okresowe. Zakres tych informacji jest dosyć szczegółowy oraz dotyczy zarówno efektów działań już zrealizowanych, jak i prowadzonych w danym okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze powyższe, Spółka nie widzi konieczności rozbudowywania zakresu informacji na temat eksportu, tym bardziej, że mają one charakter strategiczny i decydują o przyszłości firmy w globalnym otoczeniu konkurencyjnym.
23. Ropczyce są spółką innowacyjną naprawdę maja czym sie pochwalić - Lider Biznesu 2013 ale jakoś ciężko sie przebić do szerszego grona akcjonariuszy, Prezes Siwiec jest zupełnie niewidoczny w telewizjach biznesowych, dlaczego nie organizujecie konferencji dla szerszego grona inwestorów indywidualnych? jesteśmy gorsi od funduszy z którymi spotykacie sie regularnie?
Nie rozważaliśmy pomysłu organizacji spotkania dla inwestorów indywidualnych. Jest Pan pierwszą osobą, która zwraca się do spółki z taką propozycją. Oczywiście rozważymy ten pomysł. Jakiś czas temu przymierzaliśmy się do organizacji takiej konferencji, ale problem jest z lokalizacją takiego spotkania. O ile prawie wszystkie fundusze mają swoje biura w Warszawie i oczywistym jest, że konferencje wynikowe organizujemy włąsnie w Warszawie, o tyle akcjonariusze Spółki rozproszeni są po całej Polsce. Dużo efektywniejszy od takiego spotkania wydaje nam się czat inwestorski, który planujemy w najbliższej przyszłości przeprowadzić. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. O szczegółach poinformujemy w stosownym czasie.
24. Ropczyce nie maja newslettera czy to sie zmieni? jaki wpływ na wasza sytuacje ma sprawa ukraińska i czy inwestycja w Chinach doszła do skutku?
Nasza Spółka nie stosuje formy komunikacji z rynkiem poprzez newslettery i na ten moment nie planuje ich wprowadzać. Odpowiedź na tą część pytania jest zbieżna z odpowiedzią na pytanie 7, w którym zauważamy, że szczegółowe informacje na temat Spółki (zarówno analiza rynku i sprzedaży, zrealizowane inwestycje kapitałowe, perspektywy rozwoju itp.) są regularnie publikowane w raportach okresowych (kwartalnych, półrocznych i rocznych). Ponadto wszystkie istotne informacje dot. Spółki przekazujemy w formie komunikatów bieżących zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Uważamy, że zakres tych informacji jest dosyć szczegółowy, dlatego Spółka nie widzi na ten moment konieczności rozbudowywania zakresu informacji o newslettery.

Jeżeli chodzi o wpływ na naszą Spółkę sytuacji na Ukrainie możemy powiedzieć, że ten kraj był i jest w kręgu naszego zainteresowania głównie ze względu na jego gospodarkę, która posiada duży potencjał. Prowadzona od wielu lat działalność biznesowa pozwoliła nam bardzo dobrze rozpoznać realia gospodarcze naszego sąsiada, do których stale się dostosowujemy. Niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie nie wyklucza wzajemnej współpracy gospodarczej. Nie odczuwamy istotnego wpływu obecnej sytuacji na Ukrainie na nasze relacje biznesowe, w pewnych obszarach współpraca uległa zacieśnieniu.

Jesteśmy obecni na rynku chińskim w zakresie współpracy biznesowej w obszarze zakupu surowców oraz maszyn i urządzeń. Stale poszukujemy nowych kierunków współpracy, niekoniecznie opartych o powiązania kapitałowe.
25. Jaka część całkowitych zamówień realizowanych przez Ropczyce idzie do Rosji i na Ukrainę?
W strukturze naszych przychodów udział sprzedaży realizowanej do Rosji i na Ukrainie wynosi około 15%. Powyższe dane dotyczą okresu styczeń – wrzesień 2013 r. Najnowsze dane sprzedażowe zaprezentowane będą w raporcie rocznym publikowanym przez Spółkę w dniu 17 marca br.
26. Czy istnieje szansa podwyższenia wysokości dywidendy?
Zarząd podejmując decyzję o rekomendacji do RN i WZA takiego a nie innego poziomu dywidendy kieruje się długoterminowym interesem Spółki i bierze pod uwagę plany i uwarunkowania.
Kwota 0,45 na akcję jest o ok. 30% wyższa niż w roku 2013. Jest to konsekwentna realizacja zapowiedzi że Spółka powróci do regularnych wypłat dywidendy.
Obecnie po ogłoszeniu WZA wraz z projektami uchwał, w tym o wypłacie dywidendy, Zarząd nie może opublikować jakichkolwiek informacji o zmianie tej rekomendacji, ponieważ decydują o tym ostatecznie wszyscy akcjonariusze w demokratycznym głosowaniu. Oczywiście jeśli zostanie złożona taka propozycja na WZA to zostanie ona poddana pod głosowanie. Zarówno teoretycznie jak i praktycznie możliwe jest więc przegłosowanie przez akcjonariuszy wypłaty wyższej dywidendy – ale jest to decyzja Akcjonariuszy a nie Zarządu Spółki.
27. Jakie są to granice wartości godziwej według zarządu? / Na jakiej podstawie określono te granice?
W ocenie Zarządu wartość godziwa akcji odpowiada ich wartości rynkowej (ukształtowanej w wyniku popytu i podaży), a tą ostatnią - wyznacza cena akcji na rynku regulowanym GPW.
28. Dlaczego zarząd nie zlecił takiej wyceny?
Zarząd, przed przedstawieniem w dniu 17.03.2021r pisemnego stanowiska dotyczącego wezwania z dnia 2.03.2021 r., „nie zlecił podmiotowi zewnętrznemu sporządzenia opinii na temat ceny proponowanej w Wezwaniu ani nie zlecał przygotowania wycen wartości Spółki w związku z wezwaniem”, albowiem z przyczyn wskazanych powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 1 oraz nr 2, nie widział takiej potrzeby. Cena akcji zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r., była zgodna z wymogami przewidzianymi w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.
29. Czy zarządowi znana jest jakakolwiek wycen spółki Ropczyce S.A. przeprowadzona w przeciągu ostatniego roku? Jeśli tak, to kto taką wycenę sporządził, kiedy i jaką ustalono wartość akcji spółki Ropczyce S.A.?
Zarządowi nie jest znana „jakakolwiek wycena Spółki Ropczyce S.A. przeprowadzona w przeciągu ostatniego roku”. Co do oceny sposobu wyceny wartości akcji ZM Ropczyce S.A. w wezwaniu ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r., odsyłamy do odpowiedzi na pytania 10 – 13 poniżej.
30. Jak zarząd Spółki Ropczyce S.A. wyjaśni znaczną rozbieżność wartości uznanych przez siebie za godziwe wobec wartości akcji spółki Ropczyce S.A., a wartością księgową akcji?
O poziomie wyceny akcji Spółki decydują akcjonariusze w ramach popytu i podaży. Wycena ta odzwierciedlona jest w notowaniach na rynku regulowanym GPW. Historycznie wartość rynkowa akcji Spółki jak również cena oferowana w poprzednich wezwaniach, kształtowała się zawsze znacznie poniżej ich wartości księgowej. Wynika to z faktu, że wartość księgowa jest jedynie kategorią wynikającą z zasad rachunkowości, wskazującą na bilansową wartość składników majątku pomniejszoną o zobowiązania (wartość aktywów netto) i nie może być wykorzystywana na potrzeby wyznaczania wartości przedsiębiorstwa przy założeniu kontynuowanej działalności (ang. going concern).
31. Dlaczego wówczas cena 30,35 zł była niższa od godziwej a obecnie cena 26,73 zł jest godziwa?
Wyrażona wówczas opinia była subiektywnym stanowiskiem Zarządu Spółki, wynikającym z potencjału i możliwości rozwojowych Spółki oraz z osobistego przekonania Zarządu, że mogłyby one przekładać się na poziom wyceny rynkowej akcji. W swojej opinii Zarząd odniósł się pozytywnie do sposobu ustalenia ceny w tamtym wezwaniu, wskazał jednak, że poziom wartości księgowej jako statyczna miara wartości akcji, mógłby wskazywać kierunek, w którym zmieniłby się kurs rynkowy akcji Spółki, gdyby akcjonariusze podzielili to stanowisko. Zarówno historia jak i kolejne lata pokazały jednak, że pomimo bardzo dobrych wyników finansowych, regularnie wypłacanych dywidend oraz systematycznego komunikowania się z akcjonariuszami, również w ramach kwartalnych konferencji wynikowych, poświęconych bieżącej sytuacji i planom rozwojowym Spółki, a także transakcji zakupu akcji Spółki przez członków Zarządu, akcjonariusze nie podzielili tego stanowiska i w ostatnich dwóch latach w ramach rynku giełdowego decydowali o takiej a nie innej wycenie rynkowej akcji.
33. Czy zarząd spółki Ropczyce S.A. przygotowuje budżety lub plany finansowe i czy cokolwiek z nich wynika w kontekście wyceny akcji spółki?
Spółka jak większość podmiotów gospodarczych wyznacza cele do realizacji nie tylko w ramach corocznych budżetów i planów operatywnych, ale również planu strategicznego. Zakłada się w nich systematyczny rozwój Spółki i są one głównym narzędziem zarządzania. Ich konsekwentna realizacja, przekłada się na wzmacnianie pozycji konkurencyjnej Spółki i na coraz lepsze wyniki finansowe, dając też możliwość systematycznego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Wszystkie te publicznie dostępne informacje powinny znajdować odzwierciedlenie w wycenie rynkowej akcji na GPW.
34. Jakie aktywa rozwojowe były dostępne wówczas a nie są dostępne obecnie?
W swoim stanowisku Zarząd odniósł się do potencjału rozwojowego, wynikającego z posiadanych aktywów, który przekłada się na wyniki finansowe, a nie do klasyfikacji swoich aktywów. Spółka konsekwentnie buduje swój potencjał rozwojowy, systematycznie rozbudowując i unowocześniając swoje aktywa produkcyjne, co wynika też z postępu technicznego i technologicznego jakie dokonują się w branży wyrobów ogniotrwałych oraz na poszczególnych obsługiwanych rynkach.
35. Na ile wyceniono wartość godziwą akcji spółki Ropczyce S.A. zgodnie z ekspertyzą Zarzecki i wspólnicy?
Przedmiotem ekspertyzy z dnia 27.04.2021 r. o której Zarząd poinformował akcjonariuszy podczas NWZA w dniu 28.04 br., była analiza sposobu ustalenia ceny akcji ZM Ropczyce S.A. w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r. W ocenie autorów ekspertyzy, proponowana w wezwaniu cena akcji Spółki na poziomie 26,73 PLN odpowiada wartości godziwej tych akcji.
36. Jaką metodą została oszacowana wartość akcji spółki Ropczyce S.A. zgodnie z ekspertyzą Zarzecki i wspólnicy?
Jak przekazano w odpowiedzi na pytanie nr 10 w ekspertyzie została dokonana ocena sposobu ustalenia ceny akcji w związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 02.03.2021 r., w kontekście analizy czy odpowiada ona wartości godziwej. W ekspertyzie zostało wykorzystane szerokie spektrum informacji dotyczących zagadnień prawnych, statystyk giełdowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kontekście definiowania rynku aktywnego oraz sposobu ustalania wartości godziwej. Wyniki tej analizy były podstawą do wydania przez ekspertów pozytywnej opinii na temat ceny akcji zaproponowanej w wezwaniu.
37. Na jakich danych opierała się ta ekspertyza?
Ekspertyza opiera się na danych publicznie dostępnych oraz na informacjach uzyskanych od Spółki.
38. Czy zarząd spółki Ropczyce S.A. jest w posiadaniu tej ekspertyzy?
Zarząd Spółki jest w posiadaniu ww. ekspertyzy.

Instytucje rynku kapitałowego