Fundacja Magnezyty została powołana w 2019 roku przez osoby prywatne będące członkami zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oraz przez spółkę Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.

Celami społecznie i gospodarczo użytecznymi Fundacji są:

1) prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej na zróżnicowanych płaszczyznach;
2) wspieranie parafii, duszpasterstw i innego rodzaju organizacji, w których kultywuje się tradycyjną liturgię katolicką lub szczególne przywiązanie do dziedzictwa sakralnego i tradycji Kościoła;
3) prowadzenie działalności na rzecz kultury, w tym kultury narodowej i religijnej, w szczególności przez udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej jednostkom krzewiącym te wartości;
4) prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, w szczególności polegającej na udzieleniu wsparcia materialnego osobom pozostającym w bardzo trudnej sytuacji materialnej oraz udzielania osobom fizycznym wparcia w celu poprawy ich warunków życia;
5) niesienie pomocy osobom chorym, w tym oczekującym na trudne lub drogie zabiegi medyczne;
6) udzielanie pomocy finansowej szpitalom oraz innym placówkom medycznym;
7) udzielanie pomocy finansowej placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
8) promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Polsce oraz poza jej granicami;
9) udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia, kultury narodowej i religijnej, postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych;
10) wspieranie dzieci, młodzieży i studentów w dostępie do oświaty, nauki, kultury i sportu;
11) udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej placówkom zajmującym się ochroną i pomocą bezdomnym zwierzętom oraz wspieranie działań zmierzających do przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz znęcania się nad nimi.

Fundacja Magnezyty została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lipca 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

Instytucje rynku kapitałowego