Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w pełni utożsamiają się z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Swoim zainteresowaniem obejmujemy zarówno bliższe, jak i dalsze otoczenie funkcjonowania. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach, które służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, z którym jesteśmy związani z racji umiejscowienia naszej działalności.

W 2020 roku działalność charytatywna w Grupie Kapitałowej ROPCZYCE prowadzona była przez powołaną przez osoby prywatne będące członkami zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oraz przez Spółkę Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Fundację Magnezyty.

Fundacja ma na celu przede wszystkim prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej, wspieranie parafii, duszpasterstw, prowadzenie działalności na rzecz kultury, prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, niesienie pomocy osobom chorym, udzielanie pomocy finansowej szpitalom i innym placówkom medycznym, a także placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. Ponadto Fundacja Magnezyty ma na celu promocję i rozpowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie dzieci, młodzieży i studentów w dostępie do oświaty, nauki, kultury i sportu.

W 2020 roku, kiedy cały świat zmagał się pandemią koronawirusa, działalność Fundacji Magnezyty polegała głównie na pomocy placówkom medycznym oraz na indywidulanym wsparciu osób najbardziej potrzebujących. Łączna kwota wparcia dokonanego przez Fundację Magnezyty w 2020 roku wyniosła około 300 tys. złotych

WSPIERAMY LOKALNE INICJATYWY

Regularnie przekazujemy środki finansowe na realizację lokalnych inicjatyw (w tym na: cele kultu religijnego, ochotniczych i państwowych jednostek straży pożarnej, lokalne stowarzyszenia związane z działalnością ogólnie społeczną).

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

Nie pozostajemy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy w sytuacjach losowych oraz instytucji prowadzących działania charytatywne.

CHRONIMY ZDROWIE

Spółka należy do grona darczyńców Fundacji Szpitala im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp., która gromadzi środki finansowe na realizację programów profilaktycznych, leczenie specjalistyczne i szpitalne.

PROPAGUJEMY HONOROWE KRWIODASTWO

W naszej spółce aktywnie działa klub honorowych dawców krwi. Jest to jedyny przyzakładowy klub w regionie. Corocznie organizowane są uroczyste spotkania z krwiodawcami (pracownikami spółek grupy kapitałowej), które są wyrazem wdzięczności za niezwykłą ofiarność i służą upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa.

WSPIERAMY NAUKĘ

Wyjątkowa współpraca łączy Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która została zapoczątkowana już w okresie powstawania zakładu,  w latach 70. minionego wieku. Absolwenci AGH stale poszerzają grono kadry specjalizującej się w zakresie ceramiki ogniotrwałej.

Studentom tej uczelni umożliwiamy odbywanie praktyk programowych, realizację prac dyplomowych i staży zawodowych.

Spółka związana jest z AGH twórczą współpracą w wielu kierunkach. Główną płaszczyzną tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. Służą temu liczne konferencje i szkolenia, w organizacji których partycypujemy, a także przeprowadzane badania laboratoryjno-specjalistyczne. W ostatnich latach współpraca przyjęła znacznie szerszy wymiar, bowiem AGH została naszym partnerem w pracach badawczo-rozwojowych (R&D) prowadzonych w ramach innowacyjnych projektów POIG i INNOTECH.

Ponadto ZMR S.A. były jednym z inicjatorów „Porozumienia o współpracy” zawartego pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Celem porozumienia jest prowadzenie ścisłej i długoletniej współpracy w kierunku lepszego przygotowania uczniów do studiów wyższych
a w konsekwencji do pracy w naszej firmie.

Odpowiadając na potrzeby lokalnych placówek edukacyjnych przekazujemy środki na finansowanie pomocy dydaktycznych, wzbogacanie programów  kształcenia, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

WSPIERAMY KULTURĘ I SPORT

Partycypujemy w organizacji wydarzeń kulturalnych, głównie o zasięgu lokalnym.

 • W roku 2012, w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom udzieliliśmy wsparcia finansowego w realizacji programu jubileuszowego.
 • Tradycyjnie organizowane od wielu lat „Dni Ziemi Ropczyckiej” oraz Międzynarodowy Jarmark Kowalski, to wydarzenia stale wspierane finansowo przez naszą spółkę.
 • Przekazaliśmy środki finansowe na organizację festynu z udziałem dzieci niepełnosprawnych „Wielopolandia” w Wielopolu Skrzyńskim.
 • Przy naszym finansowym udziale odbyło się Uroczyste Oratorium Papieskie pt. „Santo Subito”, w Bazylice p.w. Św. Mateusza w Mielcu.

Włączamy się w działania promujące sport, również amatorski. Popieramy inicjatywy na rzecz aktywizacji ruchowej, zwłaszcza podejmowane w środowisku szkolnym.

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI

Współpraca z organizacjami branżowymi i biznesowymi jest sprawdzoną formą wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć.

Przynależymy do następujących organizacji:

 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 • Business Centre Club
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Instytucje rynku kapitałowego