Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w pełni utożsamiają się z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Swoim zainteresowaniem obejmujemy zarówno bliższe, jak i dalsze otoczenie funkcjonowania. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach, które służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, z którym jesteśmy związani z racji umiejscowienia naszej działalności.

WSPIERAMY LOKALNE INICJATYWY

Regularnie przekazujemy środki finansowe na realizację lokalnych inicjatyw (w tym na: cele kultu religijnego, ochotniczych i państwowych jednostek straży pożarnej, lokalne stowarzyszenia związane z działalnością ogólnie społeczną).

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

Nie pozostajemy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy w sytuacjach losowych oraz instytucji prowadzących działania charytatywne.

CHRONIMY ZDROWIE

Spółka należy do grona darczyńców Fundacji Szpitala im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp., która gromadzi środki finansowe na realizację programów profilaktycznych, leczenie specjalistyczne i szpitalne.

PROPAGUJEMY HONOROWE KRWIODASTWO

W naszej spółce aktywnie działa klub honorowych dawców krwi. Jest to jedyny przyzakładowy klub w regionie. Corocznie organizowane są uroczyste spotkania z krwiodawcami (pracownikami spółek grupy kapitałowej), które są wyrazem wdzięczności za niezwykłą ofiarność i służą upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa.

WSPIERAMY NAUKĘ

Wyjątkowa współpraca łączy Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która została zapoczątkowana już w okresie powstawania zakładu,  w latach 70. minionego wieku. Absolwenci AGH stale poszerzają grono kadry specjalizującej się w zakresie ceramiki ogniotrwałej.

Studentom tej uczelni umożliwiamy odbywanie praktyk programowych, realizację prac dyplomowych i staży zawodowych.

Spółka związana jest z AGH twórczą współpracą w wielu kierunkach. Główną płaszczyzną tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. Służą temu liczne konferencje i szkolenia, w organizacji których partycypujemy, a także przeprowadzane badania laboratoryjno-specjalistyczne. W ostatnich latach współpraca przyjęła znacznie szerszy wymiar, bowiem AGH została naszym partnerem w pracach badawczo-rozwojowych (R&D) prowadzonych w ramach innowacyjnych projektów POIG i INNOTECH.

Ponadto ZMR S.A. były jednym z inicjatorów „Porozumienia o współpracy” zawartego pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Celem porozumienia jest prowadzenie ścisłej i długoletniej współpracy w kierunku lepszego przygotowania uczniów do studiów wyższych
a w konsekwencji do pracy w naszej firmie.

Odpowiadając na potrzeby lokalnych placówek edukacyjnych przekazujemy środki na finansowanie pomocy dydaktycznych, wzbogacanie programów  kształcenia, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

WSPIERAMY KULTURĘ I SPORT

Partycypujemy w organizacji wydarzeń kulturalnych, głównie o zasięgu lokalnym.

 • W roku 2012, w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom udzieliliśmy wsparcia finansowego w realizacji programu jubileuszowego.
 • Tradycyjnie organizowane od wielu lat „Dni Ziemi Ropczyckiej” oraz Międzynarodowy Jarmark Kowalski, to wydarzenia stale wspierane finansowo przez naszą spółkę.
 • Przekazaliśmy środki finansowe na organizację festynu z udziałem dzieci niepełnosprawnych „Wielopolandia” w Wielopolu Skrzyńskim.
 • Przy naszym finansowym udziale odbyło się Uroczyste Oratorium Papieskie pt. „Santo Subito”, w Bazylice p.w. Św. Mateusza w Mielcu.

Włączamy się w działania promujące sport, również amatorski. Popieramy inicjatywy na rzecz aktywizacji ruchowej, zwłaszcza podejmowane w środowisku szkolnym.

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI

Współpraca z organizacjami branżowymi i biznesowymi jest sprawdzoną formą wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć.

Przynależymy do następujących organizacji:

 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 • Business Centre Club
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Instytucje rynku kapitałowego