Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. w pełni utożsamiają się z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Swoim zainteresowaniem obejmujemy zarówno bliższe, jak i dalsze otoczenie funkcjonowania. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach, które służą rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu, z którym jesteśmy związani z racji umiejscowienia naszej działalności.

Działalność charytatywna w Grupie Kapitałowej ROPCZYCE prowadzona jest przez powołaną przez osoby prywatne będące członkami zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. oraz przez Spółkę Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Fundację Magnezyty.

Fundacja ma na celu przede wszystkim prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej, wspieranie parafii, duszpasterstw, prowadzenie działalności na rzecz kultury, prowadzenie działalności o charakterze socjalnym, niesienie pomocy osobom chorym, udzielanie pomocy finansowej szpitalom i innym placówkom medycznym, a także placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. Ponadto Fundacja Magnezyty ma na celu promocję i rozpowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie dzieci, młodzieży i studentów w dostępie do oświaty, nauki, kultury i sportu.

WSPIERAMY LOKALNE INICJATYWY

Regularnie przekazujemy środki finansowe na realizację lokalnych inicjatyw (w tym na: cele kultu religijnego, potrzeby ochotniczych i państwowych jednostek straży pożarnej, lokalne stowarzyszenia związane z działalnością ogólnie społeczną).

DZIAŁAMY CHARYTATYWNIE

Nie pozostajemy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy w sytuacjach losowych oraz instytucji prowadzących działania charytatywne.

CHRONIMY ZDROWIE

Spółka należy do grona darczyńców Fundacji Szpitala im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp., która gromadzi środki finansowe na realizację programów profilaktycznych, leczenie specjalistyczne i szpitalne.

PROPAGUJEMY HONOROWE KRWIODASTWO

W naszej spółce aktywnie działa klub honorowych dawców krwi. Jest to jedyny przyzakładowy klub w regionie. Corocznie organizowane są uroczyste spotkania z krwiodawcami (pracownikami spółek grupy kapitałowej), które są wyrazem wdzięczności za niezwykłą ofiarność i służą upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa.

W 2021 roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obchodził jubileusz 45-lecia działalności.

Podczas 45-letniej działalności Klubu, jego członkami było w sumie 127 pracowników Spółki, oddając przez ten czas ponad 2,3 tysiąca litrów krwi.

WSPIERAMY NAUKĘ I EDUKACJĘ

Wyjątkowa współpraca łączy Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która została zapoczątkowana już w okresie powstawania zakładu,  w latach 70. minionego wieku. Absolwenci AGH stale poszerzają grono kadry specjalizującej się w zakresie ceramiki ogniotrwałej.

Studentom tej uczelni umożliwiamy odbywanie praktyk programowych, realizację prac dyplomowych i staży zawodowych.

Spółka związana jest z AGH twórczą współpracą w wielu kierunkach. Główną płaszczyzną tej współpracy jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. Służą temu liczne konferencje i szkolenia, w organizacji których partycypujemy, a także przeprowadzane badania laboratoryjno-specjalistyczne. W ostatnich latach współpraca przyjęła znacznie szerszy wymiar, bowiem AGH została naszym partnerem w pracach badawczo-rozwojowych (R&D) prowadzonych w ramach innowacyjnych projektów POIG i INNOTECH.

Ponadto ZMR S.A. są jednym z inicjatorów „Porozumienia o współpracy” zawartego pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Zespołem Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Celem porozumienia jest prowadzenie ścisłej i długoletniej współpracy w kierunku lepszego przygotowania uczniów do studiów wyższych  a w rezultacie do pracy w naszej firmie.

Spółka chętnie zaprasza uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych oraz nauczycieli do zwiedzania swojego zakładu oraz do poznania specyfiki pracy z bliska. W ostatnim czasie gościliśmy w naszych progach uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach oraz nauczycieli Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.
Goście zwiedzali hale produkcyjne i magazynowe oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe, gdzie mogli zobaczyć pracę urządzeń badawczych, takich jak spektrometr czy elektronowy mikroskop skaningowy. Z kolei widok pras, pieców oraz innych urządzeń w strefie przemysłowej zadziwiał zwiedzających swoją skalą. Podczas wizyty, uwagę gości wróciliśmy na stopień złożoności procesu wytwarzania materiałów ogniotrwałych, innowacyjność wielu rozwiązań oraz konieczność współpracy zakładów przemysłowych z uczelniami wyższymi.
Wierzymy, że wycieczki poszerzyły wiedzę zwiedzających, a uczniów zainspirowały do wyboru kierunku studiów w przyszłości.

                 

Odpowiadając na potrzeby lokalnych placówek edukacyjnych przekazujemy środki na finansowanie pomocy dydaktycznych, wzbogacanie programów  kształcenia, a także na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

WSPIERAMY KULTURĘ I SPORT

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. aktywnie uczestniczą w inicjatywach lokalnej społeczności, robią to poprzez powołaną do życia w 2019 roku Fundację Magnezyty.

W 2021 roku działalność Fundacji polegała przede wszystkim na wsparciu lokalnych organizacji i stowarzyszeń, a także zespołów, działających w domach kultury, które wróciły do stacjonarnych zajęć dla dzieci młodzieży. Dofinansowano zakupy strojów, działalność statutową klubów zainteresowań a także doposażenia pracowni artystycznych.

Swoim wsparciem Spółka i Fundacja objęły też pikniki, organizowane przy szkołach podstawowych przez rady rodziców a także zakup sprzętu dla szkół zawodowych (zakup piecyka), remonty sal w placówkach oświatowych w regionie, dofinansowywanie zakupu książek i lektur szkolnych. Takim wsparciem objęto przedszkola, szkoły podstawowe i średnie.

Działalność charytatywna Spółki oraz Fundacji to także wspieranie inicjatyw takich jak – „Harcerska Gwiazdka z Nieba”, biegi charytatywne, Dożynki Gminne, „Dni Ziemi Ropczyckiej”.

Jeśli chodzi o wsparcie służby zdrowia, to Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. nieprzerwanie należą do grona darczyńców Fundacji Szpitala im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp., wsparły także organizację Dnia Serca w Rzeszowie a także organizację Kongresu „Zdrowie i Życie po covid–19”.  Swoim wsparciem objęła także lokalne OSP, które dzięki dotacjom mogły zakupić m.in. sprzęt ratowniczy oraz defibrylatora.

Spółka prowadzi także działania o charakterze sponsoringowym. W 2021 sponsorowała organizację koncertu „Jednego Serca, Jednego Ducha 2020”, Filharmonię Podkarpacką, Ochotniczą Straż Pożarną w Ropczycach oraz drużynę siatkarską „Błękitni” Ropczyce. Od 2021 roku Spółka dołączyła również do Rodziny STU, będąc jednym z mecenasów Teatru STU w Krakowie.

Włączamy się w działania promujące sport, również amatorski. Popieramy inicjatywy na rzecz aktywizacji ruchowej, zwłaszcza podejmowane w środowisku szkolnym.

WSPÓŁPRACUJEMY Z ORGANIZACJAMI

Współpraca z organizacjami branżowymi i biznesowymi jest sprawdzoną formą wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć.

Przynależymy do następujących organizacji:

 • Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Materiałów Ogniotrwałych
 • Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Akademicko-Gospodarcze Stowarzyszenie Hutnictwa
 • Polskie Towarzystwo Ceramiczne
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
 • Business Centre Club
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Instytucje rynku kapitałowego