PRACUJĄ DLA NAS NAJLEPSI

Realizowanie przez załogę zróżnicowanych i wymagających zadań jest możliwe dzięki przyjęciu odpowiednich kryteriów naboru nowych pracowników, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych, profesjonalizmu, kultury bycia, otwartości na innowacje i ukierunkowanie na osiąganie efektów w pracy. Prowadzimy monitoring wśród pracowników, w celu wyselekcjonowania najbardziej sprawnej kadry. Nasza polityka kadrowa prowadzona jest tak, aby osiągnąć wysoko postawione cele w aktualnych warunkach rynkowych. Dążymy do zintegrowania załogi dla osiągnięcia najlepszych wyników oraz budowy wizerunku spółki silnej, nowoczesnej, gotowej w każdych warunkach spełniać oczekiwania swoich klientów.

STAWIAMY NA EDUKACJĘ I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Przywiązujemy wagę do rozwoju intelektualnego i zawodowego naszych pracowników. Poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach mają oni możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. Jednym z realizowanych programów szkoleniowych jest nauka języków obcych. Pomagamy pracownikom dokształcającym się na studiach wyższych i doktoranckich, dzięki czemu pozyskujemy kadrę o bardzo wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do profilu naszej działalności.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI I OTWARTOŚCI

Różnorodność i otwartość na stałe wpisane są w zasady polityki personalnej prowadzonej w Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. Zasady te mają na celu przyczynianie się do eliminacji zjawiska dyskryminacji w miejscu pracy oraz do budowania kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników.

Polityka równych szans rozwoju zawodowego dla każdego pracownika jest kluczowym elementem strategii realizowanej przez ZMR S.A.

Podstawowe obowiązki pracodawcy wyraźnie określone są w Regulaminie Pracy Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. Mówią między innymi o obowiązku przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
Niniejszy regulamin szczególną troską obejmuje kobiety, określając zasady ochrony ich pracy. Mówi m.in. o zakazie zatrudniania kobiet przy pracach szkodliwych dla zdrowia, zakazie rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego oraz o przyjaznych warunkach dla matek z dziećmi (elastyczny czas pracy, możliwość zmiany etatu).

Dostrzegamy różnice pomiędzy ludźmi w naszej firmie i doceniamy ich wyjątkowość, dlatego świadomie rozwijamy strategię tworzącą klimat wzajemnego poszanowania.
Przykłady realizowanych przez spółkę zasad równego traktowania:
– prowadzenie polityki równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji;
– możliwości zatrudniania dla osób niepełnosprawnych i osób w wieku powyżej 50 lat;
– równy dostęp kobiet do procesów decyzyjnych, awansów, podwyżek oraz do stanowisk kierowniczych;
– stosowanie systemu wynagradzania, który w żaden sposób nie dyskryminuje;
– prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracowników (związki zawodowe);
– prowadzenie regularniej komunikacji wewnętrznej ze wszystkimi pracownikami;
– programy emerytalne, pomoc rodzinom pracowników w potrzebie;
– równe wsparcie dla lokalnych inicjatyw.

Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju Spółki jest jednym z głównych celów zarządzania Spółką.
Wszystkie realizowane przez Spółkę projekty, w tym dofinansowane ze środków Unii europejskiej prowadzone są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem równości szans.
W żadnym obszarze swojej działalności spółka nie podejmuje działań, które mogłyby prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną czy wykształcenie.

MOTYWUJEMY PRACOWNIKÓW

Wykorzystanie narzędzi motywacyjnych uzależnione jest od celów jakim mają służyć. W zależności od nich dobieramy właściwe narzędzia motywacyjne i tworzymy system motywacyjny, którego realizacja ma za zadanie osiągnięcie założonego celu, promowania pożądanych zachowań.

Motywujemy pracowników za pomocą:

systemu premiowego,
systemu nagród,
pozapłacowo za pomocą szeregu narzędzi w zakresie: potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, potrzeb społecznych, potrzeb uznania, potrzeb samorealizacji

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

Posiadamy efektywne e-narzędzie w postaci strony intranetowej, które pozwala zsynchronizować komunikację pomiędzy różnymi działami naszej firmy oraz w znacznej mierze ułatwia przepływ przekazywanych treści. Informacje zawarte na stronie intranetowej obejmują takie obszary jak m.in. wiadomości, sprawy pracownicze, wzory dokumentów, pomoc IT.

WYDARZENIA DLA PRACOWNIKÓW

W ramach obchodów Hutniczego Święta pracownicy Grupy Kapitałowej ROPCZYCE spotykają się na rodzinnym pikniku. Jest to doskonała okazja do wyrażenia podziękowań za rzetelną pracę. Wybrani pracownicy są nagradzani za szczególne zaangażowanie. Każde spotkanie urozmaicają liczne atrakcje, m.in. rozgrywki sportowe, konkursy i zabawy dla najmłodszych i dorosłych. Dzięki takiej inicjatywie pracownicy mogą miło spędzić czas w gronie swoich współpracowników. Jest to ponadto dobra okazja do zacieśniania więzów grupowych.

 


 

MIĘDZYWYDZIAŁOWY TURNIEJ W KRĘGLE

Dwa razu w roku organizujemy międzywydziałowy turniej w kręgle, w którym udział bierze blisko 90 osób oraz spora grupa dopingujących. Dla wszystkich, którzy przybywają na turniej, jest to doskonała forma integracji oraz okazja do sprawdzenia swoich umiejętności.

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

W ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych realizujemy poniższe formy:

wczasy turystyczne indywidualne, tzw. „wczasy pod gruszą”,
wypoczynek dla dzieci i młodzieży – kolonie letnie,
zapomogi pieniężne,
pożyczki na cele mieszkaniowe
rzeczowe świadczenia dla emerytów i rencistów (byłych pracowników ZMR S.A.).

 

 

SPOTKANIA Z BYŁYMI PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

W ramach tzw. Dnia Seniora co roku odbywają się w naszej Spółce spotkania kierownictwa z pracownikami, którzy przeszli na emeryturę. Dla byłych pracowników jest to doskonała okazja do odwiedzenia swoich miejsc pracy oraz do spotkania ze współpracownikami. Z naszego zaproszenie korzysta co roku około 200 osób. Miła atmosfera podczas tych spotkań świadczy o wielkim sentymencie byłych pracowników do miejsca w którym spędzili sporą część swojego życia.

PRZYZAKŁADOWY KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

30 listopada członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy ZMR S.A. świętowali jubileusz 45-lecia działalności. To największy i najdłużej działający przyzakładowy klub krwiodawców w regionie.

Dlaczego Honorowi Dawcy Krwi to ludzie wyjątkowi? Dlatego, że dzielą się z potrzebującymi swoim najcenniejszym dobrem, własną krwią. W zeszłym roku 60 członków HDK przy ZMR S.A. oddało łącznie ponad sto litrów krwi. To absolutny rekord jeśli chodzi o roczną ilość oddanej krwi.

Podczas 45-letniej działalności Klubu, jego członkami było w sumie 127 pracowników ropczyckiej spółki, oddając przez ten czas ponad 2,3 tysiąca litrów krwi.

Listopadowe spotkanie z pracownikami-krwiodawcami było znakomitą okazją do świętowania zacnego jubileuszu oraz podziękowania wszystkim jego członkom, którzy oddając własną krew, niosą bezinteresowną pomoc innym. Zasłużonym honorowym dawcom krwi wręczono specjalne odznaczenia w postaci medali pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W spółce funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodne z normą PN-N -18001:2004

Wszelkie uregulowania organizacyjno-prawne w zakresie bhp opisane są szczegółowo w procedurach, instrukcjach i regulaminach.

Podążając za potrzebami rynku, niemal od początku działalności dbamy o ciągłą modernizację, której celem jest systematyczna poprawa warunków pracy. Duże znaczenie zarówno ze względów funkcjonalnych, jak również estetycznych mają na bieżąco prowadzone remonty i konserwacje budynków i pomieszczeń. Wyposażenie pomieszczeń i stanowisk pracy odpowiada zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. W trosce o zdrowie i komfort spełniamy wymogi w zakresie oświetlenia (naturalne i sztuczne), odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi uciążliwymi czynnikami. Prowadzone są systematyczne prace zmierzające do ograniczenia oddziaływania na zdrowie pracowników czynników szkodliwych występujących w procesie produkcyjnym. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne są dostosowujemy pod względem rodzaju ilości i wielkości do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanej technologii oraz charakteru pracy i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

Instytucje rynku kapitałowego