Polityka Dywidendowa Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.

Zarząd Spółki, mając na względzie interes akcjonariuszy, a także potrzeby rozwojowe Spółki, zamierza w dłuższej perspektywie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 60% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.

Wpływ na rekomendację Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto w sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania zewnętrznego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania uwzględniającego potrzeby inwestycyjne Spółki.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogółem Spółki oraz relacji zadłużenia do wartości rocznego EBITDA. Przyjmuje się, że aby dywidenda mogła być rekomendowana, wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony, jako relacja kapitału obcego do sumy kapitałów nie może być wyższy niż 0,40 oraz, że relacja zadłużenia do wartości rocznego EBITDA nie może być wyższa niż 3,0. Zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu realizację buy back’u w przypadku niskiej wyceny akcji Spółki na GPW, tj. w przypadku osiągnięcia przez wskaźnik P/E poziomu niższego niż 10.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Wypłata dywidendy w latach 2013-2023

Pozostałe informacje dotyczące dywidendy:

Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.

Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy.

Instytucje rynku kapitałowego