Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Spółki Ogólna liczba głosów
odpowiadająca posiadanej
liczbie akcji Spółki
Porozumienie akcjonariuszy 2.131.162 34,05%*
INTERMINEX
Handelsgesellschaft m.b.H.
1.317.316 21,04% 
ZMR S.A. (akcje własne) 1.753.331 28,01%
Pozostali 1.057.825 16,90%
Suma 6.259.634 100%

 

* Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 26.11.2018 roku dotyczące zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki – Raport bieżący 54/2018

W tabeli powyżej przedstawiono dane, o których Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. powzięły wiedzę z zawiadomień przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 15 649 085,00 zł i dzieli się na 6.259.634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.


NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.

Instytucje rynku kapitałowego