Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Spółki Ogólna liczba głosów
odpowiadająca posiadanej
liczbie akcji Spółki
ZMR S.A. (akcje własne) a)   1 163 705 18,59%
INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H 1 317 316 21,04%
Porozumienie akcjonariuszy
z dnia 26.11.2018 r. b)w tym:

Józef Siwiec

Marian Darłak

2 451 210

 

1 471 696

558 114

39,16%

 

23,51%

8,92%

Porozumienie akcjonariuszy
z dnia 10.02.2021 r. c)
3 768 526 60,20%
Pozostali 1 327 403 21,21%
Ilość akcji ogółem 6.259.634 100%

 

W tabeli powyżej przedstawiono dane, o których Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. powzięły wiedzę z zawiadomień przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

a) akcje własne Spółki, z których prawo głosu nie jest wykonywane,

b) w dniu 26.11.2018 r. doszło do zawarcia przez akcjonariuszy Spółki: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso oraz Pana Zbigniewa Czapka pisemnego Porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Zgodnie z art. 87 ust 5. pkt 1 Ustawy o ofercie do liczby głosów, która spowodowała powstanie obowiązków wezwaniowych po stronie podmiotu dominującego (a więc po stronie członków Porozumienia), wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, a więc tez i akcje własne posiadane przez Spółkę. Przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Spółkę będącą podmiotem zależnym Porozumienia zgodnie z art. 87 ust 5. pkt 1 Ustawy o ofercie oraz objętych akcji przez Strony Porozumienia w ramach realizacji IV transzy Programu Motywacyjnego, Porozumienie na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania posiada łącznie 3 614 915 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 57,75% ogólnej liczby głosów w Spółce.

c) w dniu 10.02.2021 r. doszło do zawarcia przez akcjonariuszy Spółki: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso, Pana Zbigniewa Czapkę oraz Interminex Handelsgesellschaft m.b.H pisemnego Porozumienia dotyczącego nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. Biorąc pod uwagę porozumienie akcjonariuszy z dnia 26.11.2018 r. i przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Spółkę będącą podmiotem zależnym Porozumienia zgodnie z art. 87 ust 5. pkt 1 Ustawy o ofercie oraz objętych akcji przez Strony Porozumienia w ramach realizacji IV transzy Programu Motywacyjnego, Porozumienie na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania posiada łącznie 4 932 231 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 78,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 15 649 085,00 zł i dzieli się na 6.259.634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.


NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.

Instytucje rynku kapitałowego