Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Spółki Ogólna liczba głosów
odpowiadająca posiadanej
liczbie akcji Spółki
Porozumienie akcjonariuszy 3.548.862 56,69%*
ZMR S.A. (akcje własne) 1.753.331 28,01%
Pozostali 957.441 15,30%
Suma 6.259.634 100%

 

* Porozumienie akcjonariuszy Spółki z dnia 10.02.2021 roku – Raport bieżący 04/2021

W tabeli powyżej przedstawiono dane, o których Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. powzięły wiedzę z zawiadomień przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 15 649 085,00 zł i dzieli się na 6.259.634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.


NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.

Instytucje rynku kapitałowego