Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Spółki Ogólna liczba głosów
odpowiadająca posiadanej
liczbie akcji Spółki
ZMR SA (akcje własne) 1.907.007 30,47%
Józef Siwiec 1.274.409 20,36%
Marian Darłak 497.413 7,95% **
INTERMINEX
Handelsgesellschaft m.b.H.
1.090.916 17,43% **
Pozostali 1.489.889 23,79% **
Suma 6.259.634 100%

 

**Szacunkowe przeliczenia Spółki dokonane w związku z umorzeniem w dniu 28.06.2018 roku 753 000 sztuk akcji własnych.

W tabeli powyżej przedstawiono dane, o których Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. powzięły wiedzę z zawiadomień przekazanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Kapitał zakładowy ZMR S.A. wynosi 15 649 085,00 zł i dzieli się na 6.259.634 akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda.


NOTOWANIA AKCJI

Notowania akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. podawane są na podstawie danych udostępnianych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania z dnia dzisiejszego podawane są z 15-minutowym opóźnieniem.

Instytucje rynku kapitałowego